De Union des Artisans du Patrimoine [Unie van de Erfgoedambachtslieden] erkent twee soorten leden:

  • Effectieve leden, dit zijn natuurlijke personen of bedrijven die MOETEN beantwoorden aan de vier voorwaarden die bepaald zijn in de statuten van de vzw om erkend te worden als ambachtsman of ambachtsonderneming. Deze voorwaarden zijn:
    1. In hoofdberoep een ambacht uitoefenen dat een meesterschap vereist en waarin hij als specialist beschouwd kan worden;
    2. In het kader van zijn arbeid de grondstof omvormen tot een afgewerkt product, en daarbij alle stappen beheersen;
    3. Zijn productie een persoonlijk karakter geven en de producten die hij creëert een menselijke dimensie verlenen;
    4. Zelfstandig zijn in hoofdberoep.
  • Sympathiserende leden dit zijn natuurlijke personen of ondernemingen die NIET aan de vier voornoemde criteria beantwoorden, maar die zichzelf terugvinden in de doelstellingen van de vzw en die ons wensen te steunen.

Om lid te worden volstaat het een volledig ingevuld exemplaar van het onderstaande aan-meldingsformulier, samen met een vrij dossier (attest, foto’s, certificaat, verklaring op eer enz.) dat bewijst dat de kandidaat aan de vier voornoemde criteria beantwoordt, op te stu-ren naar het adres van de maatschappelijke zetel van de vzw (U.A.P. vzw, rue de Barisart, 181, 4900 Spa).

Conform de statuten van de vzw, zal de raad van beheer – na controle van de kwaliteit van de ambachtsman of van het ambachtsbedrijf van de kandidaat – zich uitspreken over het lidmaatschap van de kandidaat (als effectief of sympathiserend lid) op de vergadering die volgt op de ontvangst van het kandidatuurdossier en de kandidaat daar schriftelijk van op de hoogte brengen.

De hoedanigheid als lid zal dan door de kandidaat verworven zijn wanneer diens bijdrage werd ontvangen op rekening van de vzw.